08/31/2016 07:57:43
หน่วยกิจกรรมนักศึกษา

ตัวอย่างรูปแบบการพิมพ์บทความ

ตัวอย่างรูปแบบการพิมพ์บทความ

ชื่อเรื่อง (TH Sarabun NEW 18 หนา)

Title (TH Sarabun NEW 18 หนา)

ผู้เขียน* (TH Sarabun NEW 16)

Author* (TH Sarabun NEW 16)

บทคัดย่อ     (TH Sarabun NEW 16 หนา)

Abstract   (TH Sarabun NEW 16 หนา)

คำสำคัญ     (TH Sarabun NEW 16 หนา)

Keywords (TH Sarabun NEW 16 หนา)

 

หัวข้อเรื่อง (TH Sarabun NEW 16 หนา)

เนื้อเรื่อง (TH Sarabun NEW 16)

เอกสารอ้างอิงที่เป็นตัวบทกฎหมาย และคำพิพากษาฎีกา ทั้งในเชิงอรรถและบรรณานุกรม ให้ระบุเฉพาะชื่อตัวบทกฎหมาย และปี พ.ศ. ที่ออกกฎหมาย ส่วนคำพิพากษาฎีกา ให้ระบุชื่อเรื่อง เลขที่ และ ปี พ.ศ. ของคำพิพากษาฎีกานั้นๆ

แบบแผน ( “ / ” = การเว้นวรรค 1 ตัวอักษร)

เชิงอรรถ (TH Sarabun NEW 14)

ผู้แต่ง,/ชื่อเรื่อง,/ครั้งที่พิมพ์/(สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์),/เลขหน้า.

ผู้เขียนบทความ,/“ชื่อบทความ,”/ใน/ชื่อเรื่อง,/บรรณาธิการโดย...,/ครั้งที่พิมพ์/(สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์),/เลขหน้า.

ผู้เขียนบทความ,/“ชื่อบทความ,”/ชื่อวารสาร/ปีที่ออก,/ฉบับที่ออก/(เดือน ปีพิมพ์):/เลขหน้า.

ผู้เขียนบทความ,/“ชื่อบทความ,”/ชื่อหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร,/วัน เดือน ปี,/เลขหน้า.

ผู้เขียนวิทยานิพนธ์,/“ชื่อวิทยานิพนธ์,”/(ระดับวิทยานิพนธ์,/ชื่อสถาบัน,/ปีพิมพ์),/เลขหน้า.

ชื่อผู้วิจัย,/ชื่อรายงานวิจัย,/ชื่อหน่วยงานที่ให้ทุนทำการวิจัย,/เลขที่ของรายงาน(ถ้ามี)/(สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์),/เลขหน้า.

ชื่อหน่วยงาน,/“ชื่อเอกสาร,”/วัน เดือน ปี.

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์,/ชื่อตำแหน่งบริหาร (ถ้ามี),/สัมภาษณ์,/วัน เดือน ปี.

ชื่อผู้แต่งหรือหน่วยงาน,/ชื่อเรื่อง/[Online], Available URL: /ที่มาของสารสนเทศ,/ปีที่พิมพ์/(เดือน, วันที่).

 

บรรณานุกรม (TH Sarabun NEW 16 หนา)

ผู้แต่ง./ชื่อเรื่อง./ครั้งที่พิมพ์./สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์.

ผู้เขียนบทความ./“ชื่อบทความ.”/ใน/ชื่อเรื่อง,/บรรณาธิการโดย...,/เลขหน้า./ครั้งที่พิมพ์./สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์.

ผู้เขียนบทความ./“ชื่อบทความ.”/ชื่อวารสาร/ปีที่ออก,/ฉบับที่ออก/(เดือน ปีพิมพ์):/เลขหน้า.

ผู้เขียนบทความ./“ชื่อบทความ.”/ชื่อหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร,/วัน เดือน ปี,/เลขหน้า.

ผู้เขียนวิทยานิพนธ์./“ชื่อวิทยานิพนธ์.”/ระดับวิทยานิพนธ์,/ชื่อสถาบัน,/ปีพิมพ์.

ชื่อผู้วิจัย./ชื่อรายงานวิจัย./ชื่อหน่วยงานที่ให้ทุนทำการวิจัย.,/เลขที่ของรายงาน(ถ้ามี)./สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์.

ชื่อหน่วยงาน./“ชื่อเอกสาร.”/วัน เดือน ปี.

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์./ชื่อตำแหน่งบริหาร (ถ้ามี)./สัมภาษณ์,/วัน เดือน ปี.

ชื่อผู้แต่งหรือหน่วยงาน./ชื่อเรื่อง/[Online]./Available URL: ที่มาของสารสนเทศ,/ปีที่พิมพ์/(เดือน, วันที่).